Начало | Политика за поверителност

Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява РЕШИМО ЕООД?

При запитване:

При фактура:

При разработване на проект:

 

Какви са целите и основанията на обработването?

Събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:

В случай, че се наложи обработване на данните за цели, които са различни от първоначалните, за които данните са били събрани ще потърсим Вашето съгласие.

Предоставянето на лични данни за индивидуализация на субекта на данни, когато целта на обработка е за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки преди сключване на договор и за изпълнение на законови задължения на дружеството е задължително. Без тези данни не бихме могли да отговорим на изискванията на приложимото законодателство за документиране на стопанските операции.

Съгласно ОРЗД обработваме лични данни на следните правни основания:

Когато изпращате запитване относно интериорно проектиране или относно реализацията на конкретен Ваш проект чрез формата на нашия уебсайт предоставянето на данни се основа на Ваше искане и ние ще го считаме за заявен интерес към предоставяните от нас услуги, т.е. действие преди сключване на договор, независимо дали такъв ще бъде сключен.

Като данъчно задължено лице ние обработваме данни за данъчни и счетоводни цели по реда и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Възможно е да обработваме лични данни, за да защитим наши права и интереси, например при осигуряване на мрежова и информационна сигурност, посредством доставчици на технологии и услуги за сигурност.

Когато обработваме лични данни на основание легитимен интерес ще извършваме тест за баланс на интереси, за да сме сигурно, че легитимният ни интерес има предимство спрямо правата на субектите на данни.

 

Колко време пазим Вашите лични данни?

Решимо ЕООД съхранява лични данни, обработвани във връзка с изълнение на договор минимум 3 години, считано от датата на прекратяване на договора, с оглед на защита в случай на спорове и установяване или защита на правни претенции.

Документи, съдържащи лични данни, които имат значение за счетоводни цели или данъчния и осигурителен контрол подлежат на съхранение в законовите срокове:

Ние съхраняваме личните данни, предоставени във връзка с използване на услугата “запитване относно интериорно проектиране” и услугата “запитване относно реализация” до 1 година след приключване на кореспонденцията, когато въз основа на тази комуникация не е сключен договор.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Вашите Лични данни може да бъдат предоставени на трети страни само при условие, че те поемат същите задължения да осигурят адекватни нива на защита предвидени в Регламента.

Възможно е също така Вашите Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат Обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

Нашите договорни отношения с тези трети лица ги задължават да използват Вашите Лични данни само за договорената цел и да не продават Вашите Лични данни на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на Регламента, или спрямо разрешените от нас или посочените в настоящата Политика за поверителност условия.

Личните данни, които събираме от вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън Европейския съюз в държави с по-ниска степен степен на защита на Личните данни спрямо тази предвидена в Регламента. В случай, че предоставим Вашите Личните данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че тези трансфери на Лични данни са защитени спрямо подходящите гаранции предвидени от Реламента, като например стандартни клаузи за защита на данните. Вие имате право да изисквате копие от наличните стандартните клаузи за защита на данните въз основа на които прехвърляме Вашите Лични данни към такива държави. Когато рискът за защитата на Вашите Личния данни е много нисък, ние може да разчитаме на вашето информирано съгласие за такива трансфери.

Възможно е Вашите Лични данни да бъдат разкрити: на трети лица, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.

Ние не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите Лични данни към трети страни (включително за маркетингови цели).

 

Правно основание за обработване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни на територията на ЕС, обработването на вашата лична информация от страна на Решимо ЕООД ще бъде легитимирано както следва:

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Съгласно ОРЗД като субект на лични данни Вие имате следните права:

Изброените права могат да бъдат упражнени при условията, посочени в ОРЗД. Упражняването на съответното право може да бъде поставено в зависимост от обстоятелства като вида на данните, основанието за обработване, целта на обработване, обема и начина на съхранение.

Можете да подадете искане за упражняване на правата си като субект на данни на физическия или електронен адрес на дружеството. Администраторът е длъжен да отговори на искането Ви в рамките на 1 (един) месец. В зависимост от правната и фактическа сложност на искането, този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, за което ще бъдете надлежно уведомени.

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни (право на изтриване)

Можете да заявите изтриване на Вашите лични данни с изпращане на имейл на адрес: office@ivanayankova.com . Задълително е да удостоверите своята самоличност преди да се предпиемат действия по изтриване на данните за лицето, за което се отнасят.

 

Политика за използване на бисквитки

Решимо ЕООД използва бисквитки, които са важни за ефективността на работата ни. Посещавайки сайта, Вие приемате използването на следните видове бисквитки: